INFORMACJE TV TORUŃ

22-06-2018
Głosowanie do 25 czerwca

Od 16 do 25 czerwca głosujemy na projekty do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019. Mieszkańcy wybierają spośród 121 propozycji.

Kto może głosować?

Każdy mieszkaniec Torunia, który w chwili oddania głosu będzie miał ukończone co najmniej 16 lat. Mieszkaniec to osoba posiadająca swoje centrum życiowe na terenie miasta Torunia, co oznacza, że Toruń stanowi dla niej ośrodek interesów życiowych, w którym przebywa ponad 183 dni w roku, i z którym łączą go zatrudnienie, pobieranie nauki lub prowadzenie działalności.

Ile głosów może oddać jedna osoba?

Mieszkaniec może głosować raz i w ramach tego głosowania może oddać maksymalnie trzy głosy na projekty lokalne (wybrane z jednej listy lokalnej) oraz maksymalnie trzy głosy na projekty ogólnomiejskie.

Na co głosujemy?

Głosować można na zadania, które znajdą się na listach projektów do głosowania (spełniających wymogi wynikające z regulaminu budżetu partycypacyjnego). Łącznie na listach do głosowania znajduje się 121 projektów.

Zobacz listy projektów, które są poddane pod głosowanie (lista ze wszystkimi zmianami, aktualna, 121 projektów) na stronie www.torun.pl

W jaki sposób można zagłosować?

    najlepiej przez Internet - za pomocą systemu www.budzet.torun.pl (dostępny od 16 czerwca)

    poprzez wypełnienie papierowej karty do głosowania i wrzucenie jej do urny

    przysyłając wypełnioną papierową kartę do głosowania pocztą zwykłą na adres:

    Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Lista miejsc, w których będzie można oddawać głosy na kartach papierowych:

    PIUM – Centrum, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

    od poniedziałku do piątku, godz. 9:00-17:00

    PIUM – Grudziądzka, ul. Grudziądzka 126 B

    od poniedziałku do piątku, godz. 9:00-17:00

    PIUM – Podgórz, ul. Poznańska 52

    od poniedziałku do piątku, godz. 9:00-16:00

    PIUM – Rubinkowo, ul. Dziewulskiego 38

    od poniedziałku do piątku, godz. 9:00-17:00

    PIUM - PLAZA, ul. Broniewskiego 90

    od wtorku do piątku, godz. 11.00-19.00

    w soboty, godz. 9.00-17.00

    Wydział Ewidencji i Rejestracji, ul. Wały gen. Sikorskiego 25

    od poniedziałku do piątku, godz. 7:30-17:00

    Wydział Spraw Administracyjnych, ul. Batorego 38/40

    od poniedziałku do piątku, godz. 7:30-17:00

    Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Fałata 39

    od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 - 15:30

    Wydział Środowiska i Zieleni, ul. Wały gen. Sikorskiego 12

    od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 - 17:00

Należy dodać, że liczba projektów, które znajdują się na liście do głosowania wzrosła w wyniku rozpatrzenia odwołań o dwa (jeden ogólnomiejski i jeden osiedlowy - na Stawkach). Ostatecznie jest na niej 121 projektów (pierwotnie 119). W kilku przypadkach zmodyfikowane zostały także wyceny wartości zadań. Opis zmian jest dołączony do listy projektów poddanych pod głosowanie.

22-06-2018
Sesja sejmiku

W poniedziałek (25 czerwca) odbędzie się kolejna sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, podczas której radni zapoznają się m.in. z corocznie sporządzanym raportem z realizacji strategii rozwoju województwa do roku 2020, informacją nt. realizacji wojewódzkiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020 oraz z oceną zasobów pomocy społecznej, stanowiącą analizę sytuacji społecznej, demografii i rynku pracy w naszym regionie.

Jeśli chodzi o działania samorządu województwa w zakresie polityki społecznej, to w minionym roku szczególną uwagę poświęcono seniorom. W naszym województwie, podobnie jak w całym kraju, z roku na rok wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, zwłaszcza tych, którzy ukończyli 85 lat. Dlatego samorząd województwa, we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi, stara się stale poszerzyć ofertę wsparcia skierowanego do osób starszych. Działania te obejmują nie tylko usługi opiekuńcze i ofertę instytucji pomocowych, ale również zwiększenie oferty aktywizującej seniorów – chodzi m. in. o dzienne domy pomocy społecznej, kluby i świetlice, dzięki którym starsi państwo dłużej funkcjonują w społeczności lokalnej.

Porządek obrad XLVII sesji sejmiku przewiduje rozpatrzenie i podjęcie szeregu uchwał z zakresu kultury i ochrony zabytków. Radni rozpatrzą m.in. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (wnioski złożone do 15 grudnia 2017). Jest to aktualizacja uchwały dotyczącej środków przyznanych w marcu tego roku, konieczna ze względu na to, że niektóre podmioty zrezygnowały z przyznanej dotacji. Uwolnione w ten sposób pieniądze możemy rozdysponować pomiędzy beneficjentów, którzy złożyli wnioski o zwiększenie dotacji.

Dodatkowo radni rozważą przyznanie kolejnych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w trzech parafiach województwa kujawsko-pomorskiego.  Projekt uchwały przewiduje przekazanie 250 tysięcy złotych na remont kościoła św. św.  Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, którego ołtarz główny grozi zawaleniem. Projekt przewiduje też dotację na odbudowę po pożarze dachu kościoła w Ciężkowie w powiecie nakielskim oraz niewielką subwencję na remont konserwatorski wieży kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wielkich Łunawach w powiecie chełmińskim.

Sejmik zdecyduje również o dofinansowaniu XII Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu Dwóch Cesarzy. Festiwal, który odbędzie się w sierpniu, jest największą imprezą muzyczną w tej części regionu. Prezentujących muzykę różnych narodowości i kultur związanych z historią miasta i jego wielokulturowością.

Na dotację z budżetu województwa liczy również gmina Gąsawa w powiecie żnińskim, która planuje przygotowanie dokumentacji projektowej pod geotermię (na terenie gminy występują podziemne złoża wód geotermalnych). Gdyby udało się doprowadzić do powstania tam geotermii, szacuje się, że energia, którą można by uzyskać z wód geotermalnych, pokryłaby potrzeby ciepłownicze gminy, a nawet pozwoliłaby rozwinąć sprzedaż energii.

Spodziewane jest również przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uczniowskich w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023). Chodzi o stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie (wypłacane przez 10 miesięcy roku szkolnego) dla uzdolnionych gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

28192783
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2018 TV Toruń