SESJA SEJMIKU

W poniedziałek (25 czerwca) odbędzie się kolejna sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, podczas której radni zapoznają się m.in. z corocznie sporządzanym raportem z realizacji strategii rozwoju województwa do roku 2020, informacją nt. realizacji wojewódzkiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020 oraz z oceną zasobów pomocy społecznej, stanowiącą analizę sytuacji społecznej, demografii i rynku pracy w naszym regionie.

Jeśli chodzi o działania samorządu województwa w zakresie polityki społecznej, to w minionym roku szczególną uwagę poświęcono seniorom. W naszym województwie, podobnie jak w całym kraju, z roku na rok wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, zwłaszcza tych, którzy ukończyli 85 lat. Dlatego samorząd województwa, we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi, stara się stale poszerzyć ofertę wsparcia skierowanego do osób starszych. Działania te obejmują nie tylko usługi opiekuńcze i ofertę instytucji pomocowych, ale również zwiększenie oferty aktywizującej seniorów – chodzi m. in. o dzienne domy pomocy społecznej, kluby i świetlice, dzięki którym starsi państwo dłużej funkcjonują w społeczności lokalnej.

Porządek obrad XLVII sesji sejmiku przewiduje rozpatrzenie i podjęcie szeregu uchwał z zakresu kultury i ochrony zabytków. Radni rozpatrzą m.in. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (wnioski złożone do 15 grudnia 2017). Jest to aktualizacja uchwały dotyczącej środków przyznanych w marcu tego roku, konieczna ze względu na to, że niektóre podmioty zrezygnowały z przyznanej dotacji. Uwolnione w ten sposób pieniądze możemy rozdysponować pomiędzy beneficjentów, którzy złożyli wnioski o zwiększenie dotacji.

Dodatkowo radni rozważą przyznanie kolejnych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w trzech parafiach województwa kujawsko-pomorskiego.  Projekt uchwały przewiduje przekazanie 250 tysięcy złotych na remont kościoła św. św.  Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, którego ołtarz główny grozi zawaleniem. Projekt przewiduje też dotację na odbudowę po pożarze dachu kościoła w Ciężkowie w powiecie nakielskim oraz niewielką subwencję na remont konserwatorski wieży kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wielkich Łunawach w powiecie chełmińskim.

Sejmik zdecyduje również o dofinansowaniu XII Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu Dwóch Cesarzy. Festiwal, który odbędzie się w sierpniu, jest największą imprezą muzyczną w tej części regionu. Prezentujących muzykę różnych narodowości i kultur związanych z historią miasta i jego wielokulturowością.

Na dotację z budżetu województwa liczy również gmina Gąsawa w powiecie żnińskim, która planuje przygotowanie dokumentacji projektowej pod geotermię (na terenie gminy występują podziemne złoża wód geotermalnych). Gdyby udało się doprowadzić do powstania tam geotermii, szacuje się, że energia, którą można by uzyskać z wód geotermalnych, pokryłaby potrzeby ciepłownicze gminy, a nawet pozwoliłaby rozwinąć sprzedaż energii.

Spodziewane jest również przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uczniowskich w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023). Chodzi o stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie (wypłacane przez 10 miesięcy roku szkolnego) dla uzdolnionych gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

28192825
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2018 TV Toruń